Privacybeleid

Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van: JES Reizen gevestigd aan de Doniawei 54, 9104 GN in Damwâld. KvK-inschrijfnummer 60014342 met BTW-nummer 1061 02503 B 01. Voor vragen of contact kun je mailen met info@frisian-travel.nl.

JES Reizen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. JES Reizen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Ervoor zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, uw hier op willen wijzen en wij deze respecteren.

Als JES Reizen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

JES Reizen
Doniawei 54
9104 GN Damwâld
tel. 0515 57 53 94
email: info@frisian-travel.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door JES Reizen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van een reisovereenkomst
 • Administratieve doeleinden
 • Het adviseren van een geschikte vakantie, passende bij uw persoonlijke situatie
 • Het verlenen van de gewenste en vereiste begeleiding en zorg, passende bij uw persoonlijke situatie
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het maken van een reisverslag
 • Het maken van zorglijsten voor het zorgteam
 • Het gebruiken van vakantiefoto’s ter illustratie van onze reisgids, website, en social media-pagina’s
 • Promotionele doeleinden
 • Verzending van onze brochures en mailingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van uw vragen:

 • Voornaam, roepnaam, achternaam
 • Adres, postcode, woonplaats, provincie, land
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum, geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • BSN-nummer (alleen in geval van zorgovereenkomsten)
 • Paspoortgegevens/ kopie paspoort (nummer, uitgiftedatum, uitgifteplaats)
 • Gegevens gezondheid/ Medische informatie

Verstrekking aan derden

De gegevens die uw aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Derde partijen zijn bijvoorbeeld vrijwilligers, vervoerders, drukkerijen, accommodatieverschaffers, zorginstellingen, zorgverzekeringen en administratiesoftware. Met alle betrokken partijen is een zogenaamde Verwerkersovereenkomst afgesloten. Via deze overeenkomst is o.a. de veiligheid en het tijdig wissen van jouw persoonsgegevens gewaarborgd

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indient u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Alleen in geval van het organiseren van vakanties buiten de Europese Unie (EU), zullen wij persoonsgegevens verstrekken aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, indien het betrekking heeft op het kunnen uitvoeren van de overeengekomen reis-en zorgdiensten.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

JES Reizen bewaart persoonsgegevens uiterlijk tot 2 jaar na terugkomst van uw laatste vakantie. Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we o.a. de volgende maatregelen genomen;

 • Autorisatie procedure; slechts medewerkers die hiertoe geautoriseerd zijn kunnen bepaalde persoonsgegevens verwerken
 • Persoonsgegevens zijn altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Persoonsgegevens cq. reizigersdossier worden bewaard in en afgesloten ruimte
 • Persoonsgegevens die via een besloten website te benaderen zijn, zijn via een beveiligde internetverbinding te herkennen zijn aan het groene slot (HTTPS)

Rechten omtrend uw gegevens

Uw hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van uw hebben. Tevens kan uw bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb uw het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen uw logischerwijs vragen om uw te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Indien uw wilt dat JES Reizen uw persoonsgegevens uit het systeem haalt, kun uw:

Telefonisch contact opnemen via 0515 57 53 94

Mailen naar info@frisian-travel.nl.nl

Een brief sturen:
JES Reizen
Doniawei 54
9104 GN Damwâld

Klachten

Mocht uw een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we uw hierover met ons contact op te nemen. Kom uw hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Uw hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als uw naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacyreglement en deze privacyverklaring. Check deze privacyverklaring daarom regelmatig voor een update van ons privacybeleid.

Damwâld, 13 december 2018