Reisvoorwaarden

Algemene voorwaarden
JES Reizen kan een reservering voor u maken. Zij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener. Zij kan bijvoorbeeld reserveringen maken voor losse vliegtickets, treinkaartjes, theatertickets en hotelkamers, en verzekeringen voor u afsluiten. JES Reizen is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij, zorgverlener of hotelier, van toepassing. JES Reizen is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haarzelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering. In het geval dat de boeking een door JES Reizen georganiseerde groepsreis betreft wordt de overeenkomst direct tussen JES Reizen en de reiziger gesloten. Als reiziger bent u zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit, e.d. Ook bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen). Hierover zal JES Reizen  u bij boeking wel algemene informatie kunnen verstrekken. JES Reizen   zal u in het algemeen direct bij het geven van de opdracht een offerte of reserveringsformulier per mail in PDF formaat sturen. Door het bevestigen van de offerte/reserveringsformulier per mail of het ondertekenen en terugsturen van de offerte/reserveringsformulier per post verklaart u akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en geeft u opdracht voor de boeking zoals die in de formulieren vermeld staat.

Artikel 1 Begripsbepalingen
1.1 De opdracht:
De opdracht behelst de overeenkomst tussen de reiziger en JES Reizen, waarbij JES Reizen zich jegens de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords.
1.2 JES Reizen:
Degene die in de uitoefening van haar bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.
1.3 Dienstverlener:
De vervoerder, accommodatieverschaffer en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
1.4 Reiziger:
a. De opdrachtgever (aanmelder), of
b. degene te wiens behoeve de door JES Reizen verrichte
diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.

Artikel 2 De opdracht in het algemeen

2.1 De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zo mogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten.
2.2 De opdrachtgever is jegens JES Reizen en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht d.m.v. het bevestigen van de offerte. Indien voor een dienst van JES Reizen zelf een vergoeding is verschuldigd, zal JES Reizen   dat vooraf bekend maken via de website of in elk geval in de offerte.
2.3 Bij boeking via internet richt JES Reizen het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. De bevestiging van de boeking vindt plaats door het bevestigen van de offerte per mail of het ondertekenen en retour zenden van de offerte, daarna is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.
2.4 De opdrachtgever is zowel jegens JES Reizen als jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening door JES Reizen. De overige reizigers zijn voor hun deel aansprakelijk.

Artikel 3 De reserveringsopdracht

3.1 De opdrachtgever zal de, voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan JES Reizen.
3.2 De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.
3.3 Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht.
Indien u moet annuleren worden de volgende kosten altijd in rekening gebracht:
• Reserverings- en/of administratiekosten
• Alle kosten van de annuleringsverzekering
• De kosten van vervoersbewijzen als treintickets, vliegtickets, boottickets e.d.

Annuleringsvoorwaarden hotels, appartementen, campings en individuele reizen

Bij annulering betaalt de klant een vergoeding aan JES Reizen.
Deze bedraagt:
• bij annulering tot 2 maanden voor de ingangsdatum, 50 %  van de overeengekomen prijs + de kosten van uw vervoersbewijs;
• bij annulering binnen 2 tot 1 maand voor de ingangsdatum,  75 % van de overeengekomen prijs+ de kosten van uw vervoersbewijs;
• bij annulering binnen 1 maand en op of na de ingangsdatum, 100 % van de overeengekomen prijs + de kosten van uw vervoersbewijs;
Voor elke wijziging in een bestaande reservering wordt € 12.50 in rekening gebracht.

Annuleringsvoorwaarden groepsaccommodaties

Bij annulering betaalt de klant een vergoeding aan JES Reizen.
Deze bedraagt:
• bij annulering meer dan 12 maanden de ingangsdatum,15 van de overeengekomen prijs + de kosten van uw vervoersbewijs;
• bij annulering binnen 12 tot 6 maanden voor de  ingangsdatum, 50 % van de overeengekomen prijs + de kosten van uw vervoersbewijs;
• bij annulering binnen 4 tot 6 maand voor de ingangsdatum,  80 % van de overeengekomen prijs + de kosten van uw vervoersbewijs;
• bij annulering binnen 4 maanden tot 1 maand voor de ingangsdatum, 95 % van de overeengekomen prijs + de kosten van uw vervoersbewijs;
• bij annulering binnen 1 maand en op of na de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs + de kosten van uw vervoersbewijs.
Voor elke wijziging in een bestaande reservering wordt € 12.50 in rekening gebracht.

Artikel 4 Betalingen
4.1 De verschuldigde bedragen dienen binnen de door JES Reizen aangegeven termijn aan JES Reizen te zijn voldaan. JES Reizen  is bevoegd – zonodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) de verschuldigde bedragen te incasseren.
4.2 JES Reizen zal bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling van 25% van de totale reissom verlangen met een minimum bedrag van € 250, alsmede de kosten van de reis- en annuleringsverzekering indien afgesloten via JES Reizen .
4.3 Het restant van het verschuldigde dient uiterlijk op de in de factuur, genoemde datum door JES Reizen te zijn ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen offerte en factuur geldt de factuur.
4.4 Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd. JES Reizen zal dan wel de kosten als bedoeld in artikel 3.3 in rekening te brengen c.q. verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).
4.5 Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 JES Reizen zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht moeten nemen.
5.2 Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt JES Reizen geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie.

JES Reizen draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
5.3 Voor zover JES Reizen zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van

JES Reizen beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten.
5.4 De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.
5.5 JES Reizen is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.
5.6 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van JES Reizen en/of de door deze ingeschakelde derde.

Artikel 6 Documenten
6.1 Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door JES Reizen algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt.
6.2 De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
6.3 Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij JES Reizen heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan haar kan worden toegerekend of JES Reizen tekort is geschoten in haar in het vorige lid bedoelde informatieverplichting.
6.4 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, schengenverklaring, medische verklaring, rijbewijs en groene kaart.
6.5 Door of vanwege JES Reizen zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringsverzekering en een reisverzekering.

Annuleringsvoorwaarden georganiseerde groepsreizen
Bij annulering betaalt de klant een vergoeding aan JES Reizen.
Deze bedraagt:
• Bij annulering tot 6 weken voor vertrek; 85% van de reissom.
• Bij annulering vanaf de 6e week voor vertrek t/m de vertrekdag; 100% van de reissom.
Indien u uw vakantie tijdens de reis moet afbreken bent u in alle gevallen 100% van de reissom verschuldigd.
Voor elke wijziging in een bestaande reservering wordt € 12.50 in rekening gebracht.
3.4 Alle mededelingen van JES Reizen   of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever.

Artikel 7 Rente en incassokosten
7.1 De reiziger die niet tijdig aan de geldelijke verplichting jegens JES Reizen heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd, tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.
7.2 Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 8 Klachten

8.1 Klachten over een accommodatie, een geboekte reis, zorg, hulpmiddelen of vervoer dienen ten allen tijde onmiddellijk bij de desbetreffende dienstverlener te worden gemeld. Hiervan dient u een bewijs te kunnen overleggen aan JES Reizen om in aanmerking te komen voor de klachtafhandeling zoals vermeld in punt 8.2.
8.2 Klachten over een door JES Reizen   gemaakte reservering, resp. over door JES Reizen verstrekte adviezen en informatie, kunnen tot uiterlijk één maand na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisbescheiden, bij JES Reizen worden ingediend.
8.2 JES Reizen zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.